Sager om forældremyndighed

Sager om forældremyndighed kan være en lang og sej proces, der til tider kan være uoverskuelig. I denne artikel vil vi gennemgå den klassiske proces for sager om forældremyndighed, så du kan danne dig et overblik over, hvilken proces der er i gang, samt hvor langt i forløbet du er.

Det forberedende møde

Sager om forældremyndighed skyldes en fundamental uenighed blandt forældrene omkring barnet grundlæggende vækst. Oftest vil forældrene være separeret, og de hyppigste årsager til uoverensstemmelse skyldes vold i hjemmet, misbrug eller psykiske problemer.

Sagen starter med et forberedende møde. Her vil forældrene, dommerne, eventuelle advokater, barnet samt en børnepsykolog eller lignende være til stede. Formålet med mødet er at høre sagen fra barnets perspektiv, da loven siger, at beslutningen skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Derfor vil barnets synspunkt give en bedre belysning af sagen. Dertil er mødet også en mulighed for at undersøge, om sagen kan ende i et forlig, hvilket vil være det mest optimale i mange henseende.

Der bliver ikke udarbejdet notat fra mødet, og dommeren vil i stor grad være passiv, da mødet vil være centreret omkring forældrene og den børnesagkyndige. Begge forældre får lov til at kommentere på hinandens udsagn.

Barnets samtale med den børnesagkyndige

En forældreuoverensstemmelse kan have konsekvens for barnet, som står i midten af det hele. Derfor vil barnet oftest have en samtale med den børnesagkyndige, uden at forældrene er til stede.

Børnesamtalen har til formål at lære barnet at kende og forstå barnets situation nu og her. Samtalen vil aldrig afgøre en retssag, men kan være med til at belyse emnet og danne grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Mødet foregår uden forældrene og bliver ikke afholdt i en retssal, men et andet og mere hyggeligt lokale. Forældrene venter udenfor, og der vil blive udarbejdet et notat fra samtalen. Detaljer, der kan skade barnet, vil være udeladte. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af notatet.

Der er ingen aldersgrænse for, hvor gammelt barnet skal være, før der føres en børnesamtale. Normalt vil børn i 5-6 års alderen kunne blive afhørt.

Den afsluttende fase

Er der ikke indgået forlig efter det forberedende møde, vil der blive indkaldt til et nyt forberedende møde, hvis det vurderes, at der kan indgås forlig på baggrund af børnesamtalen. Her vil den børnesagkyndige være til stede og give sin vurdering af barnet, og der vil forsøges at indgå forlig.

Hvis det stadig ikke er muligt at indgå forlig, vil det afsluttende skridt være en hovedforhandling. Her vil forældrene afgive deres forklaring i retten, og dommeren kommer med sin vurdering og afsiger dom. Den vil forældrene modtage inden for 7-14 dage.

Advokatens rolle

Som forælder er det klogt at have en advokat ved sin side. En advokat vil forbedre dine chancer for at vinde sagen og give en ekstra tryghed i en hård og stressende periode. En advokat sørger for, at du er velforberedt til møderne samt undersøger for sagsbehandlingsfejl. Ligeledes vil en advokat kunne fremføre dine argumenter i en retssag og dermed øge chancerne for, at sagen om dit barn falder ud til din fordel.

Rundt omkring i landet findes der mange advokater, som er specialister i sager om forældremyndigheden. Både når det kommer til spædbørn og ældre børn. For advokatfirmaerne er det vigtigste, at du får et forløb, som du kommer godt ud af samt at sikre det bedste for dit barn.
En af specialisterne i Danmark er Hviid Advokater – Læs mere om dem her